...

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за онлайн резервации на хотелски услуги в “Bilyana Beach Nessebar /  Биляна бийч Несебър”  чрез уебсайта на хотела:

1. РЕЗЕРВАЦИИ:

1.1. Резервация на стаи може да бъде направена по следния начин: чрез бутон „Резервирай“

на уеб страницата на Хотел “Bilyana Beach Nessebar /  Биляна бийч Несебър” ще бъдете насочени към онлайн резервационната

бланка, където е необходимо да бъдат попълнени данни за: период, брой нощувки, брой стаи,

брой възрастни. След попълване на данните ще бъдат

визуализирани възможните опции за резервиране – типове стаи, видове оферти и

съответстващите им цени. След избиране на желаната оферта е необходимо да въведете

личните си данни за да бъде направена Вашата резервация: име, фамилия, емейл адрес,

номер на кредитна карта, валидност на кредитната карта, имената изписани върху картата,

както и Card Security Code (CVV2 / CVC).  Моля, прегледайте детайлите по резервацията си,

визуализирани в полето , запознайте се с условията, и в случай че желаете да

направите резервацията си по описаните в офертата и условията параметри, отметнете

„Приемам условията“ и натиснете „Потвърждение & резервация“. Вашата резервация е

направена, и на посочения емейл адрес ще получите потвърждението и.

В случай на плащане чрез Paypal  горепосочените необходими данни отпадат и ние ще получим вашите данни автоматично от Paypal.

Общи условия на Paypal може да прочетете тук https://www.paypal.com/gn/webapps/mpp/ua/useragreement-full

2. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

2.1. Хотел “Bilyana Beach Nessebar /  Биляна бийч Несебър” се задължава да осигури ползването на услугите, заявени и платени

от клиента по онлайн резервация според предоставените от клиента чрез бланката за

резервация данни за: име на клиента, период, брой нощувки редовни и допълнителни легла, цена за нощувка.   Полето “Забележки” в бланката за резервация няма

задължаващ характер за Хотел “Bilyana Beach Nessebar /  Биляна бийч Несебър”   като всички специални изисквания на клиента,

попълнени в това поле, ще бъдат удовлетворени при възможност.

2.2. Цените в интернет страницата на Хотел “Bilyana Beach Nessebar /  Биляна бийч Несебър” се визуализират в парична валута Евро с включени 9% ДДС, туристически данък и хотелска

застраховка. Общата дължима от клиента сума по резервацията се калкулира автоматично,

в зависимост от броя дни, броя възрастни и от актуалната

ценова оферта за съответния период. Направената и заплатена през онлайн резервационния

портал резервация е гарантирана със съответното авансово плащанe според офертата.

Моля, да имате предвид, че резервации не се считат за гарантирани без предварително

заплащане според условията на офертата, и гостите по тях няма да бъдат настанени. Хотел

“Bilyana Beach Nessebar /  Биляна бийч Несебър” запазва правото си да променя цените и специалните оферти в интернет

страницата си без предизвестие и без уведомление. При вече направени, потвърдени и

платени резервации, дължимата сума не се променя, независимо от представените нови

ценови оферти.

2.3. Разплащането се осъществява по електронен път с дебитна или кредитна карта чрез

Paypal И Stripe . Приемаме заплащания с карти Visa, MasterCard и Diners Club. При

избор на този метод за плащане Вие сами конструирате резервацията и управлявате процеса

на плащане по нея в онлайн резервационния портал на интернет страницата на Хотел “Bilyana Beach Nessebar /  Биляна бийч Несебър” След като създадете и потвърдите резервацията, и пристъпите към нейното

заплащане се отваря платежната страница на платежният метод който сте избрали Платежният

екран осигурява пълна защита на данните, които клиентът въвежда. На този екран клиентът. При избор на мето Stripe

въвежда данните от своята карта – имената, изписани на картата, вид на картата, номер, срок

на валидност и CVV2/СVС2 код. При карти, изискващи допълнителна 3-D автентикация, при

които сте регистрирани в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard

SecureCode, се отваря автентикационна страница на Вашата банка Издател, където

въвеждате паролата си за автентикация. За да можете да използвате Вашата дебитна карта,

за online разплащания, е необходимо да активирате тази услуга според условията на Вашата

банка.

Важно: В нито един момент по време на създаване на резервацията, плащането или след

плащането, Хотелиерът няма достъп до данните от картата на картодържателя. При успешна

трансакция, на екран се визуализира трансакционна бележка, която разпечатвате и

задължително запазвате. В момента на online резервирането споменатите суми ще бъдат

автоматично изтеглени от Вашата карта при приключване на процеса на плащане. След

успешно заплащане на стойността на създадената резервация, Вие ще получите

потвърждение, номер и параметри на Вашата гарантирана резервация.

При избор на метод Paypal е необходимо да се логнете и със натискането на няколко бутона Paypal прави автоматична транзакция и ни изпраща всички необходими данни за нея.

ВАЖНО!

Моля, при затруднения да резервирате и платите през онлайн резервационния

портал на Хотел “Bilyana Beach Nessebar /  Биляна бийч Несебър”   свържете се с нашия екип на телефон +359 885 502 066

или адресирайте Вашите въпроси на e-mail: ms@bilyanabeach.eu

3. АНУЛАЦИИ И ПРОМЕНИ ПО РЕЗЕРВАЦИИТЕ

3.1. При промени, анулации, неявяване (no-show) или ранно напускане при вече платена от

страна на клиента онлайн резервация, Хотел “Bilyana Beach Nessebar /  Биляна бийч Несебър” задържа съответната неустойка

според условията на резервираната ценова оферта.

3.2. В случаи на форсмажорни обстоятелства, налагащи отмяна или промяна на

резервацията, е необходимо да се предоставят съответните документи и доказателства.

Тогава възстановяването на заплатените суми е по преценка на Хотел “Bilyana Beach Nessebar /  Биляна бийч Несебър”

Възстановяването на заплатени суми от Хотел “Bilyana Beach Nessebar /  Биляна бийч Несебър”   ще бъде направено чрез

транзакция по картата, с която е извършено плащането по резервацията или Paypal акаунт Възстановяването

на суми се извършва в 30-дневен период от датата на анулацията.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:

4.1. Хотелиерът се задължава да предостави стандартните за категория „четири звезди“

туристически услуги, заплатени от Потребителя.

4.2. Хотелиерът има право да откаже приетата резервация, без да носи никаква отговорност,

ако Потребителят не извърши плащанията в пълен размер в установените срокове.

4.3. Потребителят се задължава:

4.3.1. да заплати в установените срокове стойността на направената резервация;

4.3.2. да спазва законите на Република България и Правилника за вътрешния ред в хотела;

5. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ:

5.1. Хотелиерът не носи отговорност пред Потребителя в случай на форсмажорни

обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в

Република България, така и в чужбина, заплашващи сигурността на хората или ограничаващи

тяхната възможност да се придвижват, правителствени решения, прекъсване на

водоснабдяването, електрозахранването и други услуги от външни доставчици, върху които

хотелът няма контрол, както и за всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от

извънреден характер, възникнало след направена резервация, което не може да бъде

избегнато от страна на Хотелиера и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на

задълженията им.

5.2. Хотелиерът носи отговорност само за събития настъпили на територията на хотела и не

носи каквато и да било отговорност към Потребителя при консумирани от него храна и напитки

извън определените от хотела места и извършване на действия извън хотела различни от

обичайните такива за територията на хотела.

5.3. Хотелиерът не носи каквато и да било отговорност към претенции на Потребителя, които

не са съобщени от него по време на престоя му в хотела или не са потвърдени от лекарския

екип, обслужващ хотела, или са недоказани по несъмнен и категоричен начин, че са

възникнали в пряка връзка от виновно действие или бездействие на служители на Хотелиера.

5.4. Хотелиерът може да търси отговорност от Потребителя в случай на възникнало събитие,

което може да увреди личното достойнство на персонала на хотела, репутацията или

имуществото на хотела.

5.5. Хотелиерът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако

поради хулигански прояви от страна на Потребителя или нарушение на правилника за

вътрешния ред в хотела, му е отказано изпълнението на услуги или се е наложило да го

отстрани изцяло от територията на хотела, като това се документира с протокол от

присъстващи на място служебни лица или други туристи.

5.6. Хотелиерът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и

заплатени от Потребителя по време на престоя му в хотела.

5.7. Хотелиерът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на

почивката му от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж

на потребителя. В подобни случаи хотелиерът съдейства на Потребителя за изпълнение на

формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава

обичайна туристическа почивка на другите гости на хотела.

5.8. Хотелиерът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от

ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или

е закъснял след обявеното време и поради това не е получил едни или други услуги.

5.9. Опцията “безплатен паркинг” е възможна до изчерпване на наличните свободни

паркоместа.

6. СПОРОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ:

6.1. Всички спорове по изпълнение на услугите, произтичащи от направената резервация ще

бъдат решавани по взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласие не може да бъде

постигнато те ще се отнасят за разглеждане пред компетентен български съд.

6.2. В случай, че по време на престоя в хотела се установят факти на неизпълнение или

неточно изпълнение на предоставените стандартни услуги, Потребителят се задължава

незабавно и писмено да предяви претенцията си пред Хотелиера и да изиска и получи

документ, удостоверяващ предявяването на претенцията с оглед своевременно

предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.

7. ЛИЧНИ ДАННИ

7.1. Хотел “Bilyana Beach Nessebar  Биляна / бийч Несебър”  АД е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на

личните данни, вписан в регистъра на Комисията за защита на личните данни . Когато предоставяте своите лични данни, това се извършва

съгласно изискванията на Закона за туризма и свързаните с него подзаконови нормативни

актове. Вашите лични данни ще бъдат използвани само за цели, предвидени в тези

нормативни актове. Вие имате право на достъп до своите лични данни на адреса на

дружеството: БиГ холидейс ЕООД  за контакт: отдел „Резервации“,

7.2. Предоставените от Вас лични данни се обработват и съхраняват на електронен и на

хартиен носител. Вашите лични данни са защитени надлежно с надеждни методи и средства.

Хотел “Bilyana Beach Nessebar  Биляна / бийч Несебър”  не променя и не разкрива лични данни на своите клиенти и не предоставя

лични данни на трети лица, освен в предвидените от закона случаи. Хотел “Bilyana Beach Nessebar  Биляна / бийч Несебър”

обработва лични данни за целите на директен маркетинг,

Хотелиерът си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи условия,

структурата и съдържанието на своя уебсайт, както и да прекратява достъпа до него  или до някой от потдомейните и услугите които сайта предла по всяко

време, за което не е длъжен да уведомява Потребителя.

Настоящите общи условия са съобразени със закона за личните данни GDPR  повече за него може да прочетете  тук https://www.privacy-regulation.eu/bg/index.htm?fbclid=IwAR1vvW6FKZkDPAcd5X7Si4253eLk6s5KptKDbl52iFfZ_yuJFNHh8_GHWKU

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.