...

Политика на поверителност

Политика на поверителност Декларация за защита на данните съгласно GDPR повече информация може да прочетете тук https://www.privacy-regulation.eu/bg/index.htm
„БиГ Холидейс ЕООД“

За нас
Адресът на нашия сайт: https://bilyanabeach.eu.
Администратор на лични данни
„БиГ Холидейс ЕООД“ в качеството си на администратор на лични данни разбираме че за вас е важно да знаете как съираме, използваме и сърняваме информацията за личните данни които ни предоставяте във връзка със направената от вас ОНЛАЙН резервация на адрес https://bilyanabeach.eu. или настаняването в хотела

Чрез настоящата декларация за поверителност на личните данни ви информираме за извършваната обработка и възможност за контрол от ваша страна, съгласно изискванията на европейското и националното ни законодателство.
Молим запознайте се внимателно със този документ.

Какви лични данни събираме и защо
ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ

ЕГН,
Обикновенни „ лични данни:
| Име на лицето (съгласно националния документ); Дата на раждане;
Гражданство; Номер на лична карта/ валиден национален документ за
самоличност; Държава, издала националния документ;
; „Чувствителни данни : Пол;
; данни от Кредитната или дебитната Ви карта.
Ако не ни предоставите тази информация, ние няма да можем да Ви
предоставим съответните услуги и няма да успеем да изпълним договора си с Вас!

“Биг Холидейс” ЕООД събира, съхранява и обработва личните Ви данни,
ЦЕЛИ
в съответствие с изискванията на националното ни законодателството за
защита на личните данни и законодателството на Европейския съюз.
Обработваме личните Ви данни за следните цели:
, сключване на договор за предоставяне на туристически услуги;
, настаняване в хотел …..
, предоставяне на Рент-а-кар услуги;
сключване на договор за организирани пътувания;
самолетни резервации;
Онлайн резервация на нашия сайт
Изпращането на маркетингови съобщения,оферти и други писма в електронен вид.
Вашите лични данни няма да бъдат последващо обработвани с каквато и да
било друга цел.

Администраторът на лични данни “Биг Холидейс” ЕООД обработва
Вашите лични данни само при наличие на правно основание за тази
обработка.
Вашите лични данни се обработват на следните
ОСНОВАНИЯ
Основания:
Я чл. 116, ал. 2 от Закона за туризма;
» Договор за предоставяне на туристически услуги;
Администраторът на лични данни “Биг Холидейс” ЕООД ще съхранява
личните Ви данни съгласно предвидените в закон случай или в срок,
необходим за постигане на целите на обработването им.
СЪХРАНЕНИ
Предоставяйки личните си данни при регистрирането си, Вие се
съгласявате, че тези лични данни ще се обработват и съхраняват за
периода, за който това е необходимо за посочената тук цел , ав
определени по закон случай след първоначалната обработка – за толкова
дълъг период, колкото е необходимо по закон.
Длъжностното лице, отговорно за съхранението на документите, съдържащи
личните Ви данни е:
Вашите лични данни няма да бъдат разкривани или прехвърляни на трети
РАЗКРИВАНЕ | лица, с изключение
На правоохранителните органи на република България ако тове е наложащо

която ще бъдат предоставени за целите на счетоводното отчитане.
Вашите лични данни няма да бъдат трансферирани до трети държави.
| При участието Ви в организирани екскурзии до Турция, Украйна и
ТРАНСФЕР ДО ТРЕТИ ДЪРЖАВИ
. и други държави, извън Европейския Съюз, Вашите лични данни ще бъдат
обработени с цел преминаване на държавните граници и настаняване в
хотели в съответните държави.
ПРАВА
Вие имате правото по всяко време да изисквате:
у информация относно обработването на личните Ви данни;
достъп до Вашите лични данни;
у получаване на копие от Вашите лични данни;
у актуализация на личните си данни;
у коригиране на личните Ви данни;
изтриване на Вашите лични данни;
у ограничаване на обработването на личните Ви данни в предвидените
в Регламент 679 случаи;
уда възразите срещу обработването на Вашите лични данни;
увсяка информация относно източника на Вашите лични данни, когато
те не са предоставени лично от Вас;
у правото си да бъдете уведомени при коригиране, изтриване или
ограничаване на обработването на личните ви данни;
да не бъдете обект на автоматизирано вземане на решения;
да се съгласите когато от Вас се изискват допълнителни ,
чувствителни , лични данни;
У право да оттеглите съгласието си за предоставяне на „ чувствителни ,
лични данни;
правото си на жалба до надзорен орган;
право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че
правата Ви са били нарушени;

лични данни за нанесени материални или нематериални вреди.
Молим, обърнете внимание, че можем да поискаме доказателство за Вашата
самоличност при упражняване на изброените права и си запазваме правото
да събираме такса, ако молбата Ви е явно неоснователна или прекомерна.
“Биг Холидейс”ЕООД ще отговори на Вашето искане в приложимите
срокове – до 1 календарен месец от получаване на искането, като срокът
може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността

и броят на исканията.
В случай на удължаване ще Ви уведомим и ще посочим причините, които
налагат удължаването.
Администраторът на лични данни “Биг Холидейс” ЕООД е
предприел високи физически, технически, организационни и
административни мерки за сигурност, предназначени да защитят личните Ви |
данни от загуба, злоупотреба, промяна, унищожаване или повреда, съгласно
Изискванията на законодателството.
СИГУРНОСТ
Защитата на Вашите данни е Ваша лична отговорност и трябва да следите
на кого разкривате личните данни и как защитавате комуникациите и
устройствата си!
ВИДЕО-НАБЛЮДЕНИЕ
В обекта се извършва постоянно видеонаблюдение,
| Целите на извършваното видеонаблюдение в обекта са:

 • Защита на хората и имуществото;
 • Опазване на реда и трудовата дисциплина: А
 • Предпазване от кражби, повреда на имущество и престъпни действия
  от стана на посетителите на обекта.
  Личните Ви данни, които се съдържат в записите, създадени чрез
  средствата за наблюдение ще се съхраняват в самостоятелен регистър ,
  Видео наблюдение , за срок от 30 дни.
  ВРЪЗКА С HAC:
  За въпроси относно обработката на личните Ви данни или ако желаете да
  упражните някое от Вашите права, свържете се с нас на
  . Тел.: +359 885 502 070
  e-mail: ms@bilyanabeach.eu

В изпълнение на задълженията ни като администратор на лични данни сме
определили длъжностно лице по защита на личните данни * DPO *.
Можете да се свържете с него на адрес:
чрез телефон.: +359 885 502 070
електронен адрес за кореспонденция: . ms@bilyanabeach.eu

Декларацията за неприкосновеност на Вашите лични данни може да бъде
актуализирана при въвеждането на нови изисквания на националното законодателство,
за което ще Ви уведомим своевременно.

ДЕКЛАРАТОР: “Биг Холидейс “ЕООД

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.